Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

  1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejsze warunki korzystania (dalej: “Warunki korzystania” lub „Regulamin”) z serwisu internetowego określają prawnie wiążące warunki korzystania z naszych usług i dostępu do informacji zawartych na stronie internetowej: www.met-max.pl (dalej: “Strona”).

Wchodząc na Stronę akceptujecie Państwo przedmiotowe Warunki korzystania, które są skuteczne wobec Państwa począwszy od pierwszej wizyty na Stronie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe Warunki korzystania, prosimy o niekorzystanie z niniejszej Strony.

Strona jest utrzymywana i prowadzona przez spółkę MET-MAX COMPANY – Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Micigoździe, ul. Częstochowska 6, 26-065 Micigózd, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 9592057380, zwaną dalej „Spółką“.

  1. OGRANICZONE KORZYSTANIE

Treści zawarte na Stronie i wszelkie materiały publikowane na niej w jakiejkolwiek postaci, stanowią własność intelektualną Spółki lub licencjodawców Spółki i udzielamy Państwu ograniczonej, niewyłącznej i niemogącej być przedmiotem przeniesienia na osoby trzecie licencji na korzystanie z treści zawartych na tej Stronie. Dzieła te są chronione przepisami krajowymi i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Należy zawsze uznawać nasz status (oraz status wszelkich innych zidentyfikowanych osób zamieszczających treści) jako autorów treści zawartych na naszej Stronie. Powinni Państwo zachowywać i odnotowywać wszelkie wzmianki odnoszące się do praw autorskich i innych praw intelektualnych na stronach zachowywanych i drukowanych ze Strony. Nie wolno Państwu używać nazwy i znaków handlowych Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Jakiekolwiek wykorzystywanie nazwy lub znaków towarowych Spółki bez zgody Spółki, stanowi naruszenie prawa.

Nie wolno Państwu dystrybuować, modyfikować i wykorzystywać treści oraz materiałów zawartych na Stronie zarówno we fragmentach, jak i w całości, w tym jakichkolwiek treści, obrazów, materiałów audio lub wideo, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Uznają Państwo i wyrażają zgodę na to, że – o ile prawo nie stanowi inaczej – wszystkie treści publikowane na Stronie podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Spółki lub innych autorów w jakikolwiek sposób, poza zgodnym z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie lub zapisami określonymi tekstem na Stronie.

Spółka, jak również inne podmioty, nie przenoszą na Państwa żadnych praw majątkowych i uprawnień wynikających ze znaków handlowych, patentów, praw własności czy innych praw do własności intelektualnej w ten sposób wskazanych.

  1. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści na Stronie udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych.

Strona może zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo zmiany, korygowania i/lub doskonalenia obecnych treści, jak również produktów opisywanych w informacjach zawartych na Stronie, bez uprzedzenia. Podejmujemy uzasadnione wysiłki na rzecz aktualności informacji zawartych na naszej Stronie, lecz nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że treści na naszej stronie są poprawne, kompletne czy aktualne.

Jeżeli są Państwo użytkownikami biznesowymi, wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia i inne sformułowania, które mogą odnosić się do Strony lub treści na niej zawartych.

Nie wyłączamy, ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Państwa w sytuacjach, w jakich byłoby to niezgodne z prawem. W zakresie dopuszczonym przez właściwe przepisy, Spółka, jak również inne osoby uczestniczące w tworzeniu i prowadzeniu Strony, nie odpowiadają za jakiekolwiek problemy, szkody, utratę danych lub błędy w treściach zawartych na Stronie, jakie mogą wyniknąć – bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo – w związku z nawiązaniem połączenia, przeglądaniem lub ściąganiem treści w trakcie odwiedzin na Stronie.

Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej Strony z powodów biznesowych lub operacyjnych bez potrzeby uzasadnienia i uprzedniego zawiadomienia.

  1. LINKI PODMIOTÓW TRZECICH

Jeśli niniejsza Strona zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez podmioty trzecie, linki te udostępniane są Państwu wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Obecności takich linków nie można interpretować jako naszą akceptację dla treści linkowanych stron lub informacji, jakie mogą Państwo tam uzyskać. Nie mamy kontroli na treściami zawartymi na tych stronach lub w ich zasobach. Spółka jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych serwisów, jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z treści zawartych w tych serwisach. Korzystanie z tych serwisów odbywa się na wyłączne Państwa ryzyko.

  1. ZASADY POSTĘPOWANIA

Korzystając z naszej Strony, zgadzają się Państwo przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, zasad i regulacji. Oczekujemy od użytkowników Strony, że będą respektować prawo, jak również prawa i godność innych.

Użytkownicy Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za przesyłane w związku z korzystaniem ze Strony treści, w tym w zakresie w którym mogą one naruszać prawa osób trzecich. W razie pozyskania wiedzy na temat jakichkolwiek działań, informacji lub materiałów zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych poprzez lub w związku z naszą Stroną, które mogą być naruszeniem niniejszych warunków korzystania, mamy prawo, lecz nie obowiązek, usunąć lub wyłączyć dostęp do przedmiotowych informacji lub materiałów lub zakończyć Państwa korzystanie z naszych stron internetowych ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego informowania o tym.

Jeśli uznają Państwo, że jakikolwiek zamieszczony przez Spółkę materiał narusza niniejsze Warunki korzystania, jest niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób kłóci się ze Standardami w zakresie treści, prosimy o zasygnalizowanie tego moderatorowi pod adresem e-mailowym [__]. W zgłoszeniu należy wskazać kwestionowane treści i ich dokładne miejsce. Jeśli kierując się własnym uznaniem stwierdzimy, że Państwa zgłoszenie jest uzasadnione, usuniemy przedmiotowe treści i w razie potrzeby poinformujemy Państwa o tym.

  1. OCHRONA DANYCH I DOSTĘPNOŚĆ

Nasza Informacja dotycząca prywatności określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, jakie zbieramy lub jakie Państwo nam przekazują. Wchodząc na Stronę, muszą Państwo zgodzić się na warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności [link]. Warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności są integralną częścią niniejszych Warunków korzystania.

  1. WŁAŚCIWE PRZEPISY

Niniejsze Warunki korzystania, ich treść i sposób sformułowania (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu polskiemu.

  1. KONTAKT

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące Strony lub niniejszych Warunków korzystania, prosimy kontaktować się z administratorem Strony na adres e-mail [__].

  1. ZMIANA REGULAMINU STRONY

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie jego obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać użytkowników od momentu ich publikacji, chyba ze inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Regulaminu, o czym Spółka poinformuje go, wysyłając do niego wiadomość lub komunikat o zmianach Regulaminu do zaakceptowania.

Dalsze korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanego Regulaminu.